Bij de start van een RPO traject kun je als recruitment specialist natuurlijk vertrouwen op je behaalde successen uit het verleden. Je kunt overtuigen door beproefde methodieken. Maar dat is niet de manier waarop we te werk gaan bij Talentsourcer. Wij laten liever niets aan het toeval over en brengen samen met de opdrachtgever ieder detail in kaart om ons beeld zo compleet mogelijk te maken. Alle remmende factoren en alle stimulerende factoren.

Meten is weten

We willen dat onze oplossingen aantoonbare waarde toevoegen voor de organisatie, liefst op meerdere dimensies tegelijk. Gezien het enorme belang van een goede en tijdige match tussen kandidaat en werkgever, kunnen we ons geen experimenten veroorloven. Wij kiezen daarom voor een verantwoorde route die volledig gebaseerd is op onderbouwde en meetbare feiten.

Stapsgewijs verbeteren

Onze RPO aanpak steunt op Lean Six Sigma, een combinatie van bewezen verbetermethodes, die vooral in de industrie worden toegepast. Lean draait vooral om efficiency en leren met behulp van best practices. Six Sigma is een projectmatige aanpak met kwantitatieve analyses. Kern van onze aanpak is het DMAIC stappenplan.

Volgens DMAIC delen we ieder RPO traject op in verschillende fases:

  • Definiëren van de verbeterkansen,
  • Meten van de prestaties,
  • Analyseren van de kansen (de kritische factoren voor de gewenste kwaliteit),
  • Implementeren van de verbeteringen en
  • Controleren van de prestaties.

Project Charter

We onderzoeken de huidige situatie, waarbij we samen met de opdrachtgever een project charter opstellen. Daarin staat het kernprobleem omschreven en wat we willen bereiken, zowel in harde resultaten als in cultuur opzicht. We spreken af over welke periode we gaan samenwerken en welke middelen we gaan inzetten. Dit document wordt ondertekend en vormt het referentiepunt van het RPO traject. Ondertekening markeert het wederzijds commitment om dit samen op te pakken.

Verkennen en verzamelen

In de fase van definiëring voeren we gesprekken met het team en met stakeholders over de zichtbare en gewenste identiteit en competenties van medewerkers, de huidige wervingsaanpak en de versterkende factoren voor de organisatie ontwikkeling. Vanuit die dialoog vormen we een beeld en creëren we een hypothese. We maken de feitelijke prestaties zichtbaar en verkennen de verbeterkansen in de diepte en de breedte. Wanneer we weten wat van invloed is, kunnen we ook de benodigde verbeteringen in het proces doorvoeren. Daarom verzamelen we alle relevante data en analyseren we de onderlinge afhankelijkheden en oorzakelijke verbanden.

Sturen op resultaat

Met alle opgehaalde bevindingen krijgen we een helder beeld van het huidige proces en de prestaties en de aanwezige mogelijkheden tot verbetering. In een brainstormsessie met de opdrachtgever bepalen we welke variabelen we meenemen in onze oplossing, welke route we gaan bewandelen en hoe het traject eruit gaat zien. De stappen die waarde toevoegen worden nauwkeurig beschreven, zodat ze geborgd worden en herhaalbaar zijn. Door de verbeteractie in te voeren en het effect daarvan te meten, weten we aan welke knoppen we kunnen draaien en creëren we een proces dat gegarandeerd resultaat oplevert. In het testen van de mogelijkheden voeren we geregeld pilots uit, die inzicht geven in het rendement van de gekozen interventies. Mocht een specifieke aanpak minder effectief blijken dan verwacht, sturen we gericht bij totdat wel het gewenste resultaat wordt bereikt. Door voortdurende monitoring zorgen we ervoor dat het proces op het verbeterde niveau gehandhaafd blijft.

Oog voor het geheel

Dankzij onze data gedreven aanpak en onze aandacht voor wat mensen drijft, combineren we het beste van twee werelden in recruitment. Je zou kunnen zeggen dat we met hart en hoofd de meeste impact creëren voor opdrachtgevers. Zowel qua organisatiecultuur en -ontwikkeling als qua financieel rendement.’

P.S. Bovenstaande zonder een goede culturele match tussen RPO leverancier en de opdrachtgever is overigens een van de grootste afbreukrisico’s. Daarover de volgende keer meer.

– Steven Stephania